سمعک های داخل گوشی

159.png

به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- کاملا داخل گوش یا نامرئی  CIC

ب-داخل گوشی ITC

 

 

سمعک های پشت گوشی

به سه دسته تقسیم می شوند:

الف-سمعک های پشت گوشی با قالب استاندارد

ب-سمعک های پشت گوشی ظریف یا مینی

ج-سمعک های پشت گوشی مدل RITE