1593.png

این سوالات برای ارزیابی سریع شنوایی فرد بسیار کمک کننده می باشند.

آیا وی معتقد است دیگران آرام صحبت می کنند؟

 آیا وقتی فردی با او صحبت می کند مجبور است کاملا به فرد مقابل متمرکز شود؟

آیا در شنیدن صدای فردی که از پشت سر یا از اتاق دیگر او را صدا می زند مشکل دارد؟

آیا برای پیگیری مکالمات دیگران مجبور به لب خوانی است؟

آیا در هنگام دنبال کردن صحبت ها در رستوران یا محافل عمومی با مشکل مواجه می شود؟

آیا در هنگام گوش دادن به رادیو یا تلویزیون  صدای آن ها را بیش از حد زیاد می کند؟

آیا در هنگام مکالمه تلفنی با مشکل مواجه می شود؟

آیا در هنگام رفتن به تئاتر‚سینما یا سایر مکان های تفریحیبخش زیادی از مکالمات را از دست می دهد؟

آیا در محیط های شلوغ همچون رستوران یا خیابان در برقراری ارتباط کلامی با مشکل مواجه می گردد؟

آیا به دلیل مشکل در برقراری ارتباط در جامعه ساکت تر از دیگران است؟

آیا اغلب از شما می خواهد که جمله خود را تکرار نمایید؟

 

تنها یک ارزیابی شنوایی می تواند به تائید وجود کم شنوایی کمک کند.چنان چه شما نگران وی هستید بایستی بر ارزیابی کامل شنوایی وی پافشاری نمایید.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایلدانلود ها
پرسشنامه ارزیابی سریع شنوایی279 kB574